payrollofferte.net

Payrollofferte

Welkom op de website met uitleg en informatie over hoe u het best een payrollofferte bij een payrollbedrijf in Nederland kunt aanvragen en waar u dan op moet letten.

Bent u misschien als ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar informatie over payroll, zoekt u een payrollbedrijf voor uw bedrijf of wilt u een payrollofferte ontvangen en weten waar u dan op moet letten? Stopt u dan met verder zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder antwoord, informatie en uitleg.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u misschien meer payroll informatie over een payrollofferte bij een payrollbedrijf in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een transparante payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan naast waar u bij een payrollofferte op moet letten, ook over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, personeel, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waar moet ik op letten bij een payrollofferte?

Allereerst kijkt u dus wat er in (1.) de payrollfactor van het desbetreffende payrollbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollfactor), daarna doorloopt u onze (2.) payrolltarief checklist (let u hier vooral op de punten voor wat betreft de regelingen en afspraken aangaande ziekte (nacalculatie?, welke arbodienst en/of ziekteverzuimverzekering?), ontslag (welke juridische kosten worden door belast, eigen jurist ter beschikking?) en pensioen (eigen/StiPP/BPF)) en maakt u diverse (3.) payrolltariefberekeningen voor de verschillende werknemers, die u in dienst heeft/op de payroll wilt plaatsen. Ten slotte hebben wij ook nog wat (4.) tips en tricks vermeld, die u bij uw beslissing om te gaan payrollen kunt gebruiken.

1. Opbouw payrollfactor:

Brutoloon werknemer:
* Netto salaris werknemer;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premie, basispremie WAO/WIA, gedifferentieerde premie Whk, ziektekosten Verzekeringswet, eigen risicodrager ziektewet) (24%), scholingsfonds (1,02%) en pensioen (gemiddeld (11%);

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:
* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo));
* Wachtdagcompensatie;
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:
* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en werknemers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten en indirecte werkgeverskosten (boekhouder, accountant en verzekeringen) rond een werknemer, zonder de opslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst dus circa 40-50%.

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollbedrijf is per aanbieder verschillend en zoals u zult begrijpen, afhankelijk van a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollbedrijf wat uw payrollfactor is, als er een e.) koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollbedrijf hierdoor, is een lagere payrollfactor en dus ook een lager payrolltarief bij het payrollbedrijf niet meer dan logisch.

Tot slot, let u bij een payrollbedrijf ook goed op de mogelijke verschillende payrolltarieven door het f.) verschil in betalingstermijnen. Het payrollbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payroll voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso), hoe lager de payrollfactor vaak zal zijn.

Payrolltariefopbouw

Payrollbedrijven hanteren verschillende soorten tariefopbouw in hun offertes. Het meest gebruikte payrolltarief in offertes is:

1. Bruto excl. uurloon x omrekeningsfactor (payrollfactor)

Hierbij is belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto uurloon wordt bedoeld (zie checklist (2)). Is dit namelijk inclusief of exclusief reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen. Daarnaast is van belang te weten wat er wel/niet in de payrollfactor zit qua o.a. vakantiedagen, ziekte, ATV dagen, feestdagen, bijzonder verlof, arbodienst, pensioen, scholing en werknemersverzekeringen.

Naast bovenstaande payrollaanbieders zijn er nog steeds payrollbedrijven, die in hun payrolloffertes zeggen dat payroll u maar € 0,10 per uur kost! Hierbij is belangrijk te weten, dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollfactor van het payrollbedrijf heeft betaald!

Het payrolltarief is dan:

2. Bruto excl. uurloon x omrekeningsfactor + marge (toeslag)

De laatste minst transparante payrolltariefopbouw in offertes, die steeds vaker wordt toegepast, is een vast percentage over de kostprijs. Zeer belangrijk in dit geval is te weten wat de payrollaanbieder onder haar kostprijs (vakantiedagen, vakantiegeld, etc.) in zijn/haar payrollofferte verstaat. De payrolltariefberekening is dan:

3. Kostprijs + %

Uitleg payrolltariefberekening

Nu u dit alles over een payrollfactor en tariefopbouw weet, kunt u zelf een payrollberekening maken. Zodat u weet wat uw payrollwerknemer u als werkgever per daadwerkelijk gewerkt uur kost (kostprijs per uur is nl. het payrolltarief).

Het meest transparant is deze payrolltariefberekening dus altijd op basis van de bovenstaande opgebouwde payrollfactor te doen (dus incl. alle kostenposten en reserveringen) en deze vervolgens met een bruto excl. uurloon van €10,- te vermenigvuldigen. U kunt het exacte bruto exclusief uurloon voor uw werknemer ook vanuit de voor u geldende-CAO of het Wettelijke Minimum Loon (WML) per uur vaststellen en deze vervolgens met de payrollfactor van het payrollbedrijf vermenigvuldigen. De payrolltariefberekening bij een payrollbedrijf ziet er dan als volgt uit.

Payrolltarief (=payrollkosten werkgever per daadwerkelijke gewerkt uur):

€10,- bruto uurloon (CAO-loon/WML) x b.v. 1,65 (payrollfactor) = €16,50

Wilt u bovenstaande payrolltarief met uw eigen interne payrolltarief (=personeelskosten per uur) vergelijken, dan vermenigvuldigt u het bovenstaande payrolltarief met 0,88 voor reguliere medewerkers en voor studenten en/of scholieren met 0,90 (minder reserveringen en ziekterisico).

Studenten kennen namelijk daarnaast een studententarief. Studenten mogen namelijk tijdens vakantieperiodes zes weken in Nederland (uitzondering hierop is de duur van 12 maanden voor studenten in de eigen payrollbedrijfs-CAO’s en NBBU-CAO) achtereen voor een lager payrolltarief in dienst van een payrollbedrijf zijn. Hierdoor hebben zij gedurende deze periode lagere sociale premies, geen pensioen (i.v.m. leeftijd) en geen ziekterisico.

De genoemde bovenstaande percentages zijn ongeveer de percentages dat uw payrollwerknemer daadwerkelijk productief voor u is (zie o.a. reserveringen vakantiedagen, feestdagen, kortverzuim, bijzonder verlof, zorgverlof, ADV en ATV dagen, seniorendagen en ziektedagen). De berekeningen zien er dan als volgt uit:

Payrolltarief werkgever per uur =

€10,- bruto uurloon (CAO-loon/WML) x b.v. 1,65 payrollfactor x 0,88 = €14,52

en

Kostprijs personeelskosten ondernemer per uur =

€10,- bruto uurloon (CAO-loon/WML) x 1,4-1,5 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen/belastingen) + indirecte werkgeverslasten (b.v. ziekteverzuimverzekering, accountant, arbodienst etc.) = €14,00 – 15,00

U ziet voor een minimaal verschil per uur, bent u van al uw administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Hoe dit kleine verschil kan? Dit komt doordat payrollbedrijven veel payrollwerknemers (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland momenteel) in dienst hebben en zij hierdoor verzekeringen en arbodienst goedkoper in kunnen kopen. Daarnaast kennen zij een hoge automatiseringsgraad m.b.t. de salaris- en personeelsadministratie (urenverwerking) en hebben zij een strakke ziektebegeleiding, waardoor hun verzuimpercentages vaak lager dan het landelijk gemiddelde liggen.

Payroll en ziekte

Waarop moet u voor uzelf en uw medewerkers nu bij payroll en ziekte op letten?

In Nederland heeft een werkgever t.o.v. zijn medewerkers namelijk de wettelijke verplichting om 70% van het loon bij ziekte twee jaar lang door te betalen. Valt u als werkgever onder een algemeen verbindend verklaarde CAO dan staan hierover vaak afwijkende bepalingen in uw CAO (b.v. 1e jaar 100% en 2e jaar 70%). Veel ondernemers en/of werkgevers sluiten hiervoor dan ook een ziekengeldverzekering (verzuimverzekering) met evt. een eigen risicoperiode af.

Een andere belangrijke beslissing voor u als werkgever bij ziekte is of u eigen risicodrager voor de WIA (WGA) bent, dit in geval een medewerker na twee jaar ziekte recht op een WGA-uitkering mocht hebben. Daarnaast hebben we het bij ziekte van een medewerker dan nog niet over alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden, die u als werkgever met betrekking tot de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft, gehad. Wist u dat een dag verzuim een werkgever gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost.

Indien u gaat payrollen heeft u echter niets meer met de WIA, WGA, Ziektewet, Wet verbetering poortwachter en re-integratie van zieke medewerkers te maken. Doordat u bij payroll geen juridisch werkgever meer bent (zie ook payroll voordelen), heeft u immers ook geen medewerkers meer in dienst.

Hierdoor kunt u uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen (uw premie wordt namelijk meestal over uw loonkosten berekend en bij payoll zijn deze 0) en heeft u geen twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte meer. Het payrollbedrijf is immers door het juridisch werkgeverschap voor de doorbetaling en begeleiding van uw medewerker tijdens ziekte verantwoordelijk geworden. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor uw personeel dient u echter wel nog steeds aan te houden!

U begrijpt dat het ziekteverzuim van uw medewerkers het grootste risico met betrekking tot de kosten voor payrollbedrijven is. De andere kosten zijn namelijk bijna allemaal een vast gegeven (behalve natuurlijk het ontslagrisico). Payrollbedrijven zijn op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen en zullen de kosten hiervan voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven vooraf doorcalculeren. Maar bij een hoger ziekteverzuim of extra begeleiding de kosten mogelijk aan u proberen door te berekenen.

Veel voorkomende manieren van het doorberekenen door payrollbedrijven bij een hoger ziekteverzuim in een bepaalde periode, is een payrolltariefverhoging of nacalculatie (zie ook onze payrolltarief checklist).

Let u er daarom in uw payrollofferte op wat uw eigen risico voor ziekte qua aantal dagen of uren is, wat de eventuele verhoging van uw payrolltarief bij een hoger ziekteverzuim is en/of de wijze waarop zij een eventuele nacalculatie doen en welke kosten zij u eventueel vanuit een traject Wet verbetering poortwachter doorberekenen.

Vraagt u daarnaast ook altijd hoe hoog het ziekteverzuimpercentage bij een payrollbedrijf is (lager dan het landelijke gemiddelde?), welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollbedrijf heeft? Deze zaken geven namelijk aan hoe een payrollbedrijf haar verzuimbeleid voor uw payrollwerknemers straks heeft geregeld (b.v. Inhouse verzuimspecialisten). U betaalt namelijk immers indirect uw ziekte uren/dagen zelf (middels een reservering in uw payrollfactor) en/of u draait op voor wat betreft een payrollfactorverhoging of nacalculatie!

Kortom, vraag voor uzelf als werkgever wat de voorwaarden bij ziekteverzuim zijn en controleer deze in uw payrollofferte, payrollovereenkomst of algemene voorwaarden. Vraag hoe hoog het ziekteverzuim bij hen is en welke arbodienst en verzuimverzekering het payrollbedrijf heeft.

Tot slot is een veel voorkomend twistpunt, met betrekking tot zieke payrollwerknemers, tussen werkgevers en/of ondernemers enerzijds en payrollbedrijven anderzijds. Het feit dat payrollwerknemers, naast bij een ondernemer en/of werkgever, zich ook bij het payrollbedrijf dienen ziek te melden. Payrollbedrijven zijn immers als juridische werkgever voor wat betreft de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding en mogelijke boetes hiervoor verantwoordelijk.

Vergeet uw payrollwerknemer zich namelijk bij het payrollbedrijf ziek te melden, dan ontvangt deze werknemer geen ziektegeld over zijn/haar contracturen en krijgt u deze uren dus wel gewoon als zijnde gewerkte uren doorgefactureerd!! U zult begrijpen wat dan de discussie is. Let u daarom dus bij payroll ook altijd goed op of uw payrollwerknemer zich wel of niet bij het payrollbedrijf heeft ziek gemeld.

Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ziekte voor u goed is afgedekt en geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers bij ziekte achteraf niet voor verrassingen te staan. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek, payrollofferte of payrollberekening bij ons aan!

Payroll en ontslag

Payroll wordt steeds populairder in Nederland. Daarnaast komen er gelukkig ook steeds meer regels rondom payroll (Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en Wet aanpak schijnconstructie (WAS)).

Belangrijk bij uw payroll keuze is daarom goed te kijken naar de regelingen, die een payrollbedrijf rond ontslag hanteert. Vooral als u vaste medewerkers met onbepaalde tijdscontracten heeft, zijn de regels omtrent ontslag van belang.

Met payroll koopt u namelijk een deel van uw ontslagrisico af. Stel dat de vraag afneemt (economische redenen) of dat iemand zijn werk niet goed doet (disfunctioneren). Dan zou u relatief eenvoudig, met het inachtneming van een in het payrollcontract vastgestelde opzegtermijn, van iemand afscheid moeten kunnen nemen. Het payrollbedrijf is namelijk in juridische zin de werkgever van de desbetreffende payrollwerknemer en dient het ontslag verder voor u af te handelen.

U begrijpt dat een ontslagprocedure de nodige risico’s en kosten voor payrollbedrijven met zich meebrengt. Payrollbedrijven zijn daarom op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen en zullen de kosten van ontslag voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven doorcalculeren, maar echter waar mogelijk (bij onduidelijkheden) deze ook aan u proberen door te berekenen.

Let u er daarom op wat er van u met betrekking tot dossiervorming bij ontslag wordt verlangd, wat uw kosten bij een herplaatsingstraject zijn en wat uw eventuele kosten bij een ontslagvergoeding (o.a. transitievergoeding) zijn. Kortom, vraag wat de voorwaarden bij ontslag zijn en controleer deze in uw payrollofferte, payrollovereenkomst en/of algemene voorwaarden!

Wet werk en zekerheid en ontslag

Met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 wilde de overheid voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel zorgen.

Waar eerst namelijk een rechter de ontslagvergoeding meestal op de kantonrechtersformule baseerde en het UWV geen vergoeding toekende. Is dit verschil met deze wet, door bij beide routes een zogeheten “transitievergoeding” in te voeren, weggenomen.

Daarnaast is met de Wet werk en zekerheid ook de ontslagregels voor een payrollwerknemer gelijk getrokken. Er was eerst bepaald dat, als u bij payroll een werknemer wilde ontslaan, dit ontslag eerst door het UWV of kantonrechter moest worden getoetst. De Wet werk en zekerheid bepaalt nu vanaf 2015 echter door wie dat moet gebeuren. Dit is namelijk afhankelijk van de reden voor ontslag. Bij ontslag van een payrollwerknemer zijn de omstandigheden op uw werkvloer namelijk nog steeds bepalend.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en/of langdurige arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of u en het payrollbedrijf aan de eisen om het payrollcontract te beëindigen, hebben voldaan. In alle andere gevallen zal een kantonrechter het ontslag toetsen. Meer info zie Rijksoverheid.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en ontslag

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020 heeft de politiek enkele nadelige effecten (en de niet behaalde doelen) vanuit de Wet werk en zekerheid (WWZ) gerepareerd. Het doel van de wet is om het verschil (gat), welke is ontstaan tussen vast en flex, kleiner te maken en het voor werkgevers in Nederland aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het namelijk mogelijk om het vaste contract van medewerkers flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en de flexibele contracten iets vaster. Naast de nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling zijn met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook de WW-premie, ketenbepaling en de dienstverlening payroll opnieuw bekeken en aangepast.

Payrollwerknemers hebben vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf (a.) de eerste dag in plaats van twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), (b.) kleine werkgevers voor de transitievergoeding, als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen, gecompenseerd en is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoedingsopbouw verlaagd.

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het ontslag voor werkgevers ook gemakkelijker worden. Een werkgever (lees payrollbedrijf) in Nederland moest namelijk in het verleden nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het mogelijk een werknemer, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is, te ontslaan.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt, is het belangrijk te weten dat een werknemer hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) kan krijgen.

Heeft u genoeg over de Wet werk en zekerheid, nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), transitievergoedingen en uw verantwoordelijkheden bij ontslag bij payroll gelezen, dan kunt u altijd een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek, payrollofferte, payrollberekening bij ons aanvragen!

Doordat wij namelijk dagelijks payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt ontslag voor u namelijk goed is afgedekt. Hierdoor komt u achteraf bij een ontslag van een payrollmedewerker niet voor verrassingen te staan.

Payroll en pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw personeel bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenopbouw bij het desbetreffende payrollbedrijf geregeld?” Pensioen is namelijk een regeling die van groot belang voor uw payrolltarief en de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers is, als u besluit te gaan payrollen.

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) verzorgt de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten (incl. payroll). Bijna alle payrollbedrijven in Nederland zijn hierdoor vanuit hun CAO verplicht bij de StiPP aangesloten.

Naast dat uw werknemers dus bij payroll juridisch bij het payrollbedrijf in dienst komen, gaan zij dus ook meestal vanaf hun 21ste jaar (+ evt. een wachttijd van 26 gewerkte weken) ook bij Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) en in 99% van de gevallen niet bij uw eigen bedrijfstakpensioenfonds (BPF)) pensioen opbouwen.

Toch hebben sommige payrollbedrijven echter in de loop der jaren wel een aansluiting voor hun payrollwerknemers bij een BPF (b.v. horeca, bouw, ABP) juridisch geregeld. Wilt u weten welke payrollbedrijven dit zijn, vraag dan een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek bij ons aan.

Bij de STIPP zijn er dus twee verschillende pensioenregelingen:

1. Basisregeling: Bij deze regeling bouwt uw payrollwerknemer, na een eventuele wachttijd van 26 gewerkte weken, (maar) 2,6% pensioen van het brutoloon op, dat volledig door de payroller wordt betaald. Dat dit voor uw payrollwerknemer zijn/haar pensioenopbouw en de kostenkant voor u gevolgen heeft, hoeven wij u niet verder uit te leggen. Vandaar dat wij altijd van een payrollbedrijf eisen dat alle (incl. nieuwe) werknemers vanaf dag 1 pensioen in de betere Plusregeling bij payroll opbouwen.

2. Plusregeling: Hebben uw werknemers al contracten voor (on-) bepaalde tijd? Dan gaan uw werknemers bij payroll in de Plusregeling pensioen opbouwen. Bij deze regeling geldt in principe geen wachtperiode. In deze regeling bouwt uw werknemer dus een volwaardig pensioen van 12% op (vergelijkbaar met de werknemer- en werkgeverspremies in een eigen BPF) en betalen uw werknemers 1/3 en de payroller 2/3 deel (meer info op StiPP).

De pensioenopbouw voor uw medewerkers bij de StiPP gebeurt middels een beschikbare premieregeling (= een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering).

De premie die wordt betaald om het pensioen op te bouwen (2/3 werkgever en 1/3 werknemer), wordt vastgesteld als percentage van de pensioengrondslag met een leeftijdsonafhankelijke premiestelling en is voor alle deelnemers hetzelfde.

Vaak ziet u dus bij een payrollofferte van een ABU- en/of NBBU payrollbedrijf 3 soorten payrolltarieven. Het eerste tarief voor de eerste 26 weken, een tweede tarief tussen 26 en 52 weken en een derde na 52 weken (soms een vierde, maar dit heeft weer te maken met het ontslagrisico). Staat dit nergens vermeld, vraag hier dan naar!

De meeste BPFen (= pensioenfondsen waarbij uw medewerkers nu zijn aangesloten) zijn middelloonregeling (= pensioenregeling waarin een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde van de lonen van een werknemer tijdens zijn/haar loopbaan tot aan pensioen).

Een goed en erkend payrollbedrijf zal altijd een pensioenadviseur inschakelen om zo de eventuele gevolgen voor iedere individuele medewerker te bekijken en daarnaast te beoordelen of een waardeoverdracht (= het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor hem/haar zinvol is. Laat uw medewerkers hiervoor ook het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. mogelijke overige pensioenpotjes bij Bedrijfstak Pensioenfondsen.

Vaak zien wij helaas echter nog steeds bij payrollbedrijven, dat er door hen, samen met een pensioenadviseur, niet (bewust) naar de negatieve gevolgen van het overstappen bij payroll naar een andere pensioenregeling (StiPP/beschikbare premiestelsel versus middelloonregeling of eindloonregeling) wordt gekeken. De gevolgen zijn dan in de (nabije) toekomst voor uw payrollwerknemers niet te overzien, b.v. lager/minder (nabestaanden) pensioen bij pensionering en/of verlies evt. vervroegd pensioenregeling of VUT-rechten vanuit de huidige pensioenregeling!

Een goed erkend payrollbedrijf zal in dezen u en uw desbetreffende werknemer adviseren geen gebruik van de alom bekende payrolldienst gebruik te maken, waarbij het payrollbedrijf de juridische werkgever wordt en uw payrollwerknemer automatisch een aansluiting bij het StiPP krijgt. Maar voor hem/haar een zogeheten “Dienstverleningsvariant” toe te passen.

Bij deze payrolldienst blijft uw werknemer in dienst bij u en hierdoor aangesloten bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (BPF), maar wordt het payrollbedrijf gemachtigd om alle afdrachten omtrent belastingen, sociale en pensioenpremies op de aansluitnummers van u te doen. Daarnaast betaalt u bij deze payroll variant ook gewoon alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemer en regelt het payrollbedrijf ook de ziekte- en eventuele re-integratiebegeleiding van deze werknemer.

Voor het punt ontslag wordt bij deze variant vaak afgesproken, dat het payrollbedrijf u kosteloos bij een ontslagprocedure zal ondersteunen. Echter het payrollbedrijf kan het ontslag niet zelf aanvragen en regelen. Dit komt doordat de werknemer nog steeds bij u juridische in dienst is (= het enige verschil met een payrollconstructie). Vraag bij uw payrollaanbieder of zij deze variant (benaming kan anders zijn) kunnen aanbieden en regelen!

Deze variant wordt ook vaak toegepast als een werknemer pertinent weigert over te stappen op payroll en hiermee de overgang van u en uw andere werknemers naar payroll blokkeert. Voor hem/haar wordt dan deze variant (tijdelijk) toegepast en blijft hij/zij nog (even) in dienst bij u.

Tenslotte zou de politiek het liefst zien (Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)) dat een payrollwerknemer vanaf dag 1 een adequate pensioen bij het pensioenfonds, dat voor alle werknemers binnen het bedrijf of branche geldt (BPF), opbouwt of bij een pensioenfonds (b.v. verplichte deelname Plusregeling StiPP en/of aanpassing hiervan) dat gelijkwaardige inlegpercentages hanteert (= basispensioenregeling).

Deze politieke discussie geldt dus alleen voor payrollwerknemers in de payrollbranche en niet als u zelf uitzendkrachten in de uitzendbranche heeft.

De basispensioenregeling moet dan volgens de overheid in de toekomst ten minste voorzien in:
a. Een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
b. Het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet;
c. Een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 13,6% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten, die door de onderneming in het kader van payroll ter beschikking worden gesteld.

De aansluiting voor iedere individuele payrollwerknemer bij zijn/haar bedrijfstakpensioenfonds (BPF) zal praktisch voor payrollbedrijven, die vaak in meer dan 20 branches actief zijn, bijna niet mogelijk zijn. Maar een verplichte deelname in de Plusregeling van de StiPP voor iedere payrollmedewerker zal er voor kunnen zorgen, dat payrollbedrijven op het punt pensioen onderling niet meer kunnen concurreren!

Kortom, vraag welke regeling voor uw medewerkers van toepassing is, controleer de eventuele payrolltariefverhogingen na 26 of/en 52 weken voor uw payrollmedewerkers en vraag of het payrollbedrijf over een pensioenadviseur beschikt.

Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken. Kunnen wij er voor zorgen dat het punt pensioen goed in uw payrollovereenkomst wordt geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek, payrollofferte of payrollberekening bij ons aan!

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrolltariefchecklist

Om te weten wat u bij payroll voor u en uw medewerkers koopt. Volgt hieronder onze speciale payrolltarief checklist. Dit zodat u nog makkelijker payrollfactoren, payrolltarieven of prijzen in diverse payrolloffertes met elkaar kunt vergelijken.

• Tarief inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
• Tarief inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
• Tarief bij verschillende ziektepercentages?;
• Tarief inclusief juridische kosten?;
• Zitten ATV/ADV dagen in het payrolltarief of worden ze doorberekend?;
• Tarief inclusief feestdagen?;
• Tarief inclusief kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlof?;
• Tarief inclusief geboorteverlof?;
• Tarief inclusief seniorendagen?;
• Mogelijke aanvangskosten?;
• Tarief voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
• Tarieven en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
• Regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
• Collectieve ongevallenverzekering?;
• Welke pensioenregeling voor uw werknemers?;
• Scholingsfonds voor uw werknemers?;
• Tarief toeslag- of overwerkuren?;
• Tarief bij koppeling met urenverwerkingssysteem?;
• Tarief bij verschillende betalingstermijnen?;
• Tarief reiskosten en onbelaste vergoedingen?;
• Tarief dienstverleningsvariant?

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij payroll voor uzelf en voor uw medewerkers op moet letten. Doordat wij dagelijks payrolloffertes, payrollovereenkomsten en algemene voorwaarden van diverse payrollbedrijven vergelijken, kunnen wij er voor zorgen dat bovenstaande punten prima in uw payrolltarief zijn geregeld en u dus geen kat in een zak koopt. Vraag daarom dus nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek, payrollofferte of payrollberekening bij ons aan!

Payroll tips en tricks lijst

Om tot de juiste payrollbedrijf keuze te komen, hebben wij hieronder nog even enkele payroll tips & tricks voor u op een rijtje gezet.

1. Check de financiële betrouwbaarheid van het payrollbedrijf (bij twijfel vraag via de Kamer van Koophandel de laatste jaarcijfers op!) en doe alleen zaken met payrollbedrijven waarvan u zeker weet dat ze financieel betrouwbaar en solide zijn. Hiervoor geldt minimaal het keurmerk NEN-4400, een recente WKA-verklaring van de Belastingdienst en de beschikking over een G-rekening. Payrollbedrijven die bij de brancheorganisaties ABU en NBBU zijn aangesloten of over een eigen payrollbedrijfs-CAO beschikken, moeten hier sowieso aan voldoen.

2. Check de mogelijke verschillen voor uw medewerkers, vanuit uw eigen huidige CAO ten opzichte van die bij het payrollbedrijf, voor wat betreft o.a. wachtdagen, loondoorbetalingspercentages bij ziekte, kortverzuim, bijzonder verlof en kortdurend zorgverlofregeling, gehanteerde salarissen en toeslagen en pensioenregeling. De genoemde verschillen mogen er met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans eigenlijk niet zijn, omdat payrollbedrijven vanaf 2020 de gehele inlenersbeloningsregeling (exclusief pensioenregeling) vanuit uw CAO dienen over te nemen. Er zullen echter na 2020 altijd nog payrollbedrijven zijn, die de regels overtreden en daardoor goedkoper proberen te zijn. Vraag daarom een payrollofferte van een professioneel gecertificeerd payrollbedrijf bij ons aan. Tenslotte, controleer ook altijd welk secundaire arbeidsvoorwaarden het payrollbedrijf voor uw medewerkers heeft geregeld (b.v. collectiviteitsregelingen voor verzekeringen, kortingen op telefoons, vakanties, sportscholen of concerten);

3. Vraag referenties en schroom niet om die na te bellen;

4. Betrek uw financieel adviseur of accountant bij de besluitvorming rond payroll;

5. Vraag meerdere payrolloffertes aan en vergelijk goed wat u wordt aangeboden (gebruik hiervoor onze payrolltarief checklist). Bij een payrollofferte via ons is deze check al voor u gedaan!!;

6. Let vooral in het aanbod op de regelingen voor wat betreft ziekte en ontslag. Voor het punt ziekte geldt de mogelijke nacalculaties van de kosten of een verhoging van uw payrollfactor bij veel voorkomend ziekteverzuim in een bepaalde periode binnen uw bedrijf. Bij ontslag moet u goed opletten wat er met betrekking tot dossiervorming bij ontslag van u wordt verlangd, wat uw kosten bij een herplaatsingstraject zijn en wat uw eventuele kosten bij een ontslagvergoeding (o.a. transitievergoeding) zijn;

7. Let erop dat u uw scholingskosten bij het scholingsfonds van het payrollbedrijf terugvraagt;

8. Communiceer tijdig met uw personeel, zodat uw besluit te gaan payrollen niet voor verrassing en onrust op uw werkvloer zorgt.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat is payroll?

Bij de dienstverlening payroll wordt het payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is naast de kosten direct ook het grote verschil tussen payroll bij een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. In de laatste situatie blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw personeel, met alle bijbehorende werkgeversrisico’s van dien.

Bij payroll werft en selecteert u o.a. dus nog steeds wel zelf uw eigen medewerkers, bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verder verzorgt u ook de planning, behoudt u het contact met uw medewerkers en houdt u vanuit de arbowetgeving ook nog steeds het toezicht op uw werkvloer (hier verandert er dus niets met payroll!).

Het payrollbedrijf moet echter bij payroll als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. voor de betaling van de netto-salarissen zorgen en afdrachten van loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies verzorgen.

U huurt/least dus als het ware met payroll uw eigen personeel terug, maar bent met payroll van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s, v.w.b. ziekte en ontslag, verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor andere belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) de belangrijkste reden om zijn/haar personeel naar payroll over te zetten. Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan!

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Waarom payroll?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan de dienstverlening payroll van een payrollbedrijf!

Het payrollbedrijf wordt bij payroll administratief én juridisch de werkgever van uw personeel. Zij draagt daardoor zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u met payroll juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw medewerkers bij gebruik van de dienstverlening payroll merken, is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket, Sinterklaas, jubilea en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw eigen verantwoordelijkheid bij payroll.

Voor wie is payroll interessant?

In feite is het werken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payroll voor iedere organisatie, die met personeel in Nederland werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll bij een payrollbedrijf efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland met payroll bij een payrollbedrijf heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij een payrollbedrijf in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat opleveren!

Over ons

Wij van payrollofferte kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie voor u, uw bedrijf en personeel over payroll.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie in Nederland met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met payroll vaak goedkoper uit, dan wanneer u uw medewerkers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet met payroll vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij payroll een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus bij payroll in Nederland als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij payroll geen personeel meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u met payroll bij een payrollbedrijf voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert , behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of uitgebreide payrollofferte voor u, uw bedrijf en personeel over payroll bij ons aan!

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven in Nederland kunnen u ook uitleggen wat payroll inhoudt en kost. Zij hebben immers niet voor niets enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.